Werkgebied Aafke Veldman, draagconsulent

6 mei, 2020

Geregeld krijg ik de vraag: kom je ook bij mij thuis voor een consult? Wat is je werkgebied voor een (knoop-, pas-, en standaard)consult?

Ik ben werkzaam in:

De provincie Friesland, Flevoland, Overijssel en Drenthe.

Balk, Wijckel, Sloten, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich, Tjerkgaast, Idskenhuizen, Sint Nicolaasga, Scharsterbrug, Langweer, Ouwsterhaule, Haskerhorne, Oudehaske, Nijehaske, Heerenveen, Joure, Haskerdijken, Vegelinsoord, Terhorne, Akkrum, Nes, Oldeboorn, Grou, roordahuizen, Wijtgaard, Wirdum, Warga, Weidum, Jellum, Jorwerd, Mantgum, Hijlaard, Boksum, Blessum, Dronrijp, Winsum, Welsrijp, Spannum, Oosterlittens, Wommels, Oosterend, Boazum, Dearsum, Poppenwier, Terzoal, Sijbrandaburen, Gauw, Goenga, Scharnegoutum, Sneek, Ijsbrechtum, Tirns, Nijland, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Hommerts, Jutrijp, Ijlst, Woudsend, Elahuizen, Heeg, Oudega, Rijs, Bakhuizen, Hemelum, Koudum, Warns, Stavoren, Molkwerum, Hindeloopen, It Heidenskip, Workum, Gaastmeer, Ferwoude, Gaast, Piaam, Idsengahuizum, Makkum, Parrega, Westhem, Abbega, Oosthem, Folsgare, Nijland, Bolsward, Hartwerd, Tjerkwerd, Exmorra, Allingawier, Wons, Schraard, Schettens, Longerhouw, Burgwerd, Waaxens, Witmarsum, Pingjum, Arum, Kimswerd, Achlum, Lollum, Sexbierum, Dongjum, Franeker, Harlingen, Wijnaldum, Deinum, Leeuwarden, Drachten, Beetsterzwaag, Boornbergum, Langezwaag, Oosterzee, Echten, Echtenerbrug, Bantega, Kuinre, Lemmer, Blankenham, Ossenzijl, Ijsselham, oldemarkt, Paasloo, Wolvega, Steenwijk,Wilhelminaoord, Vledder, Nijeveen, Steenwijkerwold, Meppel, Staphorst, Rouveen, Zwartsluis, Vollenhove, Ens, Marknesse, Blokzijl, Luttelgeest, Emmeloord, Bant, Nagele, Tollebeek, Espel, Creil, Rutten.

Dit is een indicatie van waar ik momenteel veel kom. Staat je woonplaats er niet bij, maar wil je toch graag dat ik bij je thuis kom voor een consult? Neem dan even contact met mij op en vraag naar de mogelijkheden.

 

Abbega | Achlum | Akkrum | Allingawier | Arum | Bakhuizen | balk | Bant | Bantega | Beetsterzwaag | Blankenham | Blessum | Blokzijl | Boazum | Boksum | Bolsward | Boornbergum | Burgwerd | Creil | Dearsum | Deinum | Dongjum | draagconsulent | draagconsulent balk | draagconsulent bolsward | draagconsulent drachten | draagconsulent drenthe | draagconsulent flevoland | draagconsulent franeker | draagconsulent friesland | draagconsulent harlingen | draagconsulent joure | draagconsulent koudum | draagconsulent lemmer | draagconsulent makkum | draagconsulent mantgum | draagconsulent meppel | draagconsulent overijssel | draagconsulent sneek | draagconsulent staphorst | draagconsulent steenwijk | draagconsulent wolvega | draagconsulent wommels | draagconsulent workum | draagstudio | Drachten | Dronrijp | Echten | Echtenerbrug | Elahuizen | Emmeloord | Ens | Espel | Exmorra | Ferwoude | Folsgare | Franeker | Gaast | Gaastmeer | Gauw | gecertificeerd draagconsulent | Goenga | Grou | Harich | harlingen | Hartwerd | Haskerdijken | Haskerhorne | Heeg | Heerenveen | Hemelum | Hijlaard | Hindeloopen | Hommerts | Idsengahuizum | Idskenhuizen | Ijlst | Ijsbrechtum | Ijsselham | It Heidenskip | Jellum | Jorwerd | Joure | Jutrijp | Kimswerd | Koudum | Kuinre | Langezwaag | Langweer | Leeuwarden | Lemmer | Lollum | Longerhouw | Luttelgeest | Makkum | Mantgum | Marknesse | Meppel | Molkwerum | Nagele | Nes | Nijehaske | Nijemirdum | Nijeveen | Nijland | Oldeboorn | oldemarkt | Oosterend | Oosterlittens | oosterzee | Oosthem | oppenhuizen | Ossenzijl | Oudega | Oudehaske | Oudemirdum | Ouwsterhaule | Paasloo | Parrega | Piaam | Pingjum | Poppenwier | Rijs | roordahuizen | Rouveen | Rutten | Scharnegoutum | Scharsterbrug | Schettens | Schraard | Sexbierum | Sijbrandaburen | Sint Nicolaasga | Sloten | Sneek | Sondel | Spannum | Staphorst | Stavoren | Steenwijk | Steenwijkerwold | Terhorne | Terzoal | Tirns | Tjerkgaast | Tjerkwerd | Tollebeek | Uitwellingerga | Vegelinsoord | Vledder | Vollenhove | Waaxens | Warga | Warns | Weidum | Welsrijp | Westhem | Wijckel | Wijtgaard | Wilhelminaoord | Winsum | Wirdum | Witmarsum | Wolvega | Wommels | Wons | Workum | Woudsend | Zwartsluis

Recente Berichten